Skip to main content

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Begrippen

De organisatie: MoveToo Personal Training.

De overeenkomst: Overeenkomst tussen MoveToo Personal Training en de klant met betrekking tot Personal Training en de gegeven groepslessen.

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tussen MoveToo Personal Training en de klant worden gesloten.

Artikel 3: Uitvoering van de opdracht

Op MoveToo Personal Training rust de verplichting tot het, gelet op het doel en de activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. MoveToo Personal Training voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier een inspanningsverplichting, dat wil zeggen dat MoveToo Personal Training niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de klant gestelde doel.

Artikel 4: Aansprakelijkheid

Voor elke door MoveToo Personal Training aanvaarde opdracht geldt een inspanningsverplichting. MoveToo Personal Training kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten. MoveToo Personal Training is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de opdrachten. MoveToo Personal Training is niet aansprakelijk wanneer bij MoveToo Personal Training, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de klant en/of derden toebehorende zaken verloren gaan. MoveToo Personal Training is evenmin aansprakelijk als de klant op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van door de trainer gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de klant. De klant verklaart hierbij dat hij/zij de trainingsactiviteiten uitsluitend en alleen voor eigen risico zal uitvoeren. De kosten van enig ongeval of letsel, ontstaan tijdens of na deelname aan een training, zullen geheel door de klant worden gedragen. De klant vrijwaart MoveToo Personal Training voor schade die hij/zij bij andere klanten veroorzaakt.

Artikel 5: Gezondheid

De klant verklaart dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat is om de instructies van de trainer zonder schade voor zijn/haar gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de klant zich ertoe, alvorens de overeenkomst met MoveToo Personal Training aan te gaan, zijn/haar arts te raadplegen. Gedurende de duur van de overeenkomst is de klant tevens verplicht pijn(en), onbehagen, abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de lichamelijke conditie voor, tijdens en na de training te melden aan MoveToo Personal Training.

Artikel 6: Overdraagbaarheid, geldigheid en betalingen

De klant gaat ermee akkoord dat de overeenkomst met MoveToo Personal Training niet overdraagbaar of toewijsbaar is en dus persoonsgebonden is. De klant is op de hoogte van de geldigheid van de afgenomen Personal Training sessies, te weten: 12 sessies moeten worden opgenomen binnen een tijdvak van 4 maanden en 24 sessies binnen 8 maanden na afsluiting van de overeenkomst. Voor de groepslessen geldt een geldigheidsduur van 3 maanden na ingangsdatum van het betreffende kwartaal. Gemiste lessen welke tijdig zijn afgemeld kunnen worden ingehaald op de overige lestijden en –dagen, mits daar plaats is. Dit dient door de klant zelf te worden geregeld via de MoveToo App.

Trainingen dienen per vooruitbetaling te worden voldaan. Betalingen die zijn gedaan worden niet gerestitueerd. Er wordt geen terugbetaling verleend voor trainingen die niet werden voltooid.

Indien MoveToo Personal Training vanwege het Coronavirus gesloten is, wordt de geldigheidsduur van de afgenomen trainingen verlengd met de periode dat de sluiting van MoveToo Personal Training door het Coronavirus heeft geduurd.

Artikel 7: Annuleringen of te laat komen

De trainingssessies die zijn gereserveerd zijn bindend. Eventuele annuleringen voor Personal Training moeten minimaal 24 uur en voor de Groepslessen minimaal 4 uur vooraf worden gedaan in de daarvoor bestemde MoveToo App. De klant ontvangt geen terugbetaling voor niet tijdig geannuleerde afspraken.

De afgesproken Personal Training sessies dienen exact op het geplande tijdstip en plaats te beginnen en eindigen. De klant wordt derhalve verzocht om altijd 5 minuten voorafgaand aan de Personal training aanwezig en klaar te zijn. Vertraging bij het starten van een training zal geen reden zijn om de training uit te breiden buiten de resterende duur van de geplande tijd. De Personal Training zal worden geannuleerd indien de klant meer dan 15 minuten te laat is. Deze gemiste training zal wel volledig door de klant moeten worden betaald.

Artikel 8: Ontbinding

MoveToo Personal Training is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de klant niet, of slechts gedeeltelijk, aan zijn/haar verplichtingen uit de overeenkomst voldoet of zich niet op een gepaste manier gedraagt.

Artikel 9: Vertrouwelijkheid

MoveToo Personal Training is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de klant. De persoonlijke gegevens van de klant zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van MoveToo Personal Training gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

Artikel 10: Geschillen

Met eventuele klachten kan de klant zich wenden tot de directie van MoveToo Personal Training. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement te Breda. In alle gevallen is het Nederlands Recht van toepassing.